Názov zariadenia: Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva    

Zriaďovateľ: Okresný úrad Žilina, Odbor školstav

Miesto pôsobenia: M. Urbana 160/45, Námestovo
Dátum zaradenia do siete školských zariadení: 1. marca 2002,  činnosť sa začala realizovať od 1.1.2003 na základe zriaďovacej listiny MŠ SR č. 2002/01847 - 002 7.0 dňa21.2.2002 podľa zákona č. 279/1993 Z. z. pod názvom „Špeciálno-pedagogická poradňa“. Od 1. 9. 2008 až po súčasnosť nesie názov „Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva“.
Budova centra a školy
Poslanie:
Sme  poradenské zariadenie, ktoré zabezpečuje poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálnopedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu.  Okrem priamej práce s deťmi poskytujeme poradenstvo aj ich rodičom, zákonným zástupcom a učiteľom. Tiež sa podieľame na zabezpečovaní kompenzačných, reedukačných a špeciálnych učebných pomôcok podľa ich individuálnych potrieb, učíme ich tieto pomôcky využívať a prehodnocujeme ich účinnosť.
V zmysle platnej legislatívy poskytujeme naše služby:
-        ambulantne v centre špeciálno-pedagogického poradenstva,
-        v rodine, v škole alebo v školskom zariadení, ktoré dieťa navštevuje alebo,
-        formou krátkodobého pobytu v centre špeciálno-pedagogického poradenstva, ktorého dĺžka spravidla nepresiahne päť pracovných dní.

Našou snahou je postupne realizovať väčšinu poradenskej, preventívnej, výchovno-vzdelávacej a metodickej činnosti v škole, ktorú dieťa navštevuje resp. v jeho rodine prostredníctvom terénnych špeciálnych pedagógov. Ostatné odborné činnosti sa zväčša kvôli materiálno-technickému zabezpečeniu centra vykonávajú ambulantne.
Metodicky usmerňujeme  činnosti  pedagógov a školských špeciálnych pedagógov pôsobiacich v školách.

Naše zariadenie poskytuje deťom, zákonnými zástupcom, zamestnancom škôl a školských zariadení všetky odborné činnosti
(štandardné aj nadštandardné)
BEZPLATNE.Naše smerovanie:

Lepšie služby, bližšie k deťom

Cieľom nášho centra je poskytovanie komplexných odborných služieb podľa § 133 zákona č. 245/2008 Z. z., tak, aby boli poskytnuté v správnom čase, na vysokej úrovni, interdisciplinárne a čo najbližšie k ich odberateľom – deťom so zdravotným znevýhodnením, ich rodičom a učiteľom.

Nastavený cieľ sa snažíme dosiahnuť prostredníctvom napĺňania nasledovných kvalitatívnych kritérií:

1. Adresné individualizované ciele – komplexné individualizované interdisciplinárne posúdenie možností rozvoja detí, nastavenie edukačných a rehabilitačných krokov a ich intenzívne napĺňanie s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu mieru rozvoja osobnosti detí v našej starostlivosti. Posudzovanie cieľa a jeho meranie je možné prostredníctvom individuálnych plánov rozvoja klientov a kontroly dosahovania nastavených míľnikov rozvoja dieťaťa so zdravotným znevýhodnením.

2. Dlhodobá pravidelná starostlivosť – sme si vedomí, že pri väčšine druhov a stupňov postihnutí nastúpia kvalitatívne zmeny po dlhom čase a intenzívnej práci s dieťaťom, preto si zakladáme na dlhodobej pravidelnej starostlivosti od raného veku až po ukončenie prvej prípravy na povolanie. Tým sa snažíme dosiahnuť čo možno najvyššiu úroveň rozvoja dieťaťa, aby sme mu pomohli vybudovať čo najlepšie podmienky pre kariérny štart a pracovné uplatnenie.

3. Odborné poradenstvo a komunikácia – všetci naši zamestnanci sú kvalifikovaní odborníci, ktorí sa neustále formálne aj neformálne vzdelávajú vo svojej oblasti, aby vedeli adekvátne poradiť deťom, rodičom a pedagógom. Okrem toho spolupracujú a navštevujú rôzne zariadenia na Slovensku aj v zahraničí, aby vedeli poskytnúť informácie o službách, ktoré naše centrum nie je schopné zabezpečiť (chránené bývania, chránené dielne, špecializované rehabilitačné pracoviská, svojpomocné skupiny, občianske združenia, neziskové organizácie a pod.). Poradenstvo poskytujeme klientom ambulantne, telefonicky a e-mailom. V poradenskom procese považujeme za najdôležitejšiu korektnú prijímajúcu komunikáciu zainteresovaných odborníkov a rodičov, ako nevyhnutný predpoklad pre optimalizované a efektívne pôsobenie.

4. Spokojnosť klientov – sme presvedčení, že poberatelia služieb k nim majú čo povedať. Preto nás zaujíma názor, spokojnosť a nápady rodičov a učiteľov detí, ktoré sú v našej starostlivosti. Spokojnosť meriame anonymným dotazníkom a rozhovormi. Nápady na zlepšenie ako aj sťažnosti prijímame osobne, e-mailom alebo prostredníctvom schránky v budove CŠPP. Tieto priebežne vyhodnocujeme.

5. Blízkosť poskytovaných služieb – našou snahou je v budúcnosti vybudovať ešte efektívnejší systém poradenstva, čo najbližšie k deťom. V súčasnosti majú terénny pracovníci centra k dispozícii dve autá a sú za vopred dohodnutých podmienok schopní pracovať v domácom alebo školskom prostredí dieťaťa.

6. Skorá pomoc – naše centrum sa špecializuje aj na služby pre deti raného veku (0 – 3 roky), nakoľko sme presvedčení, že skoré podchytenie problémových oblastí a rovnako skoré rozvíjanie silných stránok dieťaťa so zdravotným znevýhodnením zvyšuje šance na lepší výsledok. Preto spolupracujeme s detskými lekármi, klinickými psychológmi a logopédmi, sociálnymi pracovníkmi, šírime osvetu a aktívne vyhľadávame rodičov detí so zdravotným znevýhodnením.

NÁŠ TÍM