9. 5. 2019


Pre prihlásenie vyplňte formulár: TU
_____________________________________________________________________________________________________________________________
18. 3. 2019


_____________________________________________________________________________________________________________________________
15. 1. 2019


Pre prihlásenie vyplnte formulár
TU

____________________________________________________________________________________________________________________________
15. 1. 2019

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PRE ASISTENTOV UČITEĽA
"Úloha asistenta učiteľa v triede, kde sú vdelávané deti a žiaci s postihnutím alebo vývinovými poruchami"

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné

Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná (35h prezenčne, 10h dištančne)

Počet kreditov: 9

Hlavný cieľ: Aktualizovať, prehĺbiť a rozšíriť pedagogické kompetencie asistentov učiteľa vo vzťahu k práci s deťmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, potrebných pre štandardný výkon ich pedagogickej činnosti.

     Termíny: Modul 1 (15. 2. 2019); Modul 2 (14. - 15. 3. 2019); Modul 3 (12. 4. 2019); Modul 4 (24. 5. 2018)

     Miesto konania: CŠPP Námestovo, M. Urbana 160/45, Námestovo

Vzelávanie poskytujeme bezplatne, počet účastníkov je obmedzený - max. 20.

Podmienkou úspešného ukončenia je 100% účasť na všetkých moduloch.

Prihlásiť sa môžete vyplnením prihlášky do 5. 2. 2019 (TU) a jej zaslaním na adresu centra. 

____________________________________________________________________________________________________________

16. 10. 2018


Pre prihlásenie vyplnte formulár
TU
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
25. 4. 2018Prihlásit sa môžete TU
_____________________________________________________________________________________________________________________________
17. 4. 2018

V spolupráci so spoločnosťou KUPROG CZ s. r. o.
organizujeme v našom centre kurzy programov
KUPOZ (13. 7. 2018)
a
KUPREV (14. 7. 2018)


cena jedného kurzu je 63€ (vrátane materiálov).
Počet účastníkov je limitovaný.

Prihlásiť sa môžete TU
___________________________________________________________________________________________
7. 2. 2018

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PRE ASISTENTOV UČITEĽA
"Úloha asistenta učiteľa v triede, kde sú vdelávané deti a žiaci s postihnutím alebo vývinovými poruchami"

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné

Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná (35h prezenčne, 10h dištančne)

Počet kreditov: 9

Hlavný cieľ: Aktualizovať, prehĺbiť a rozšíriť pedagogické kompetencie asistentov učiteľa vo vzťahu k práci s deťmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, potrebných pre štandardný výkon ich pedagogickej činnosti.

     Termíny: Modul 1 (19. 3. 2018); Modul 2 (19. - 20. 4. 2018); Modul 3 (22. 5. 2018); Modul 4 (25. 6. 2018)

     Miesto konania: CŠPP Námestovo, M. Urbana 160/45, Námestovo

Vzelávanie poskytujeme bezplatne, počet účastníkov je obmedzený - max. 20.

Podmienkou úspešného ukončenia je 100% účasť na všetkých moduloch.

Prihlásiť sa môžete vyplnením prihlášky (TU) a jej zaslaním na adresu centra. 


_____________________________________________________________________________________________________________________________
6. 2. 2018

POZVÁNKA
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva Námestovo pozýva všetkých  školských špeciálnych pedagógov  ZŠ a MŠ v okresoch Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín na prvé metodické stretnutie z oblasti

ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ PODPORA

28. februára 2018 o 13:00 hod  
v Spojenej škole internátnej, M. Urbana 160/45, Námestovo
Multimediálna učebňa, 2. poschodie č. dverí 47
)


 

Metodické stretnutie bude prebiehať formou workshopu.
Nosnými témami budú:
-        Možnosti rozvíjania oromotoriky u detí a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou,
-   Relaxačné aktivity ako súčasť špeciálnopedagogickej podpory detí a žiakov s poruchami aktivity a pozornosti.
 
Odborní zamestnanci centra Vám budú k dispozícii na zodpovedanie otázok týkajúcich sa edukácie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Pre prihlásenie na metodický deň vyplňte prosím online prihlášku na:
prihlaska
 
  Tešíme sa na stretnutie!

________________________________________________________________________________________________________________________
5. 3. 2017

POZVÁNKA
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva Námestovo pozýva všetkých  školských špeciálnych pedagógov  ZŠ a MŠ v okresoch Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín na  stretnutie, ktoré sa uskutoční:

14. júna 2017 o 10:00 hod  
v Spojenej škole internátnej, M. Urbana 160/45, Námestovo
Multimediálna učebňa, 2. poschodie č. dverí 47
)


Metodické stretnutie bude prebiehať formou workshopu s diskusiou.
Nosnými témami budú:
-          Hodnotenie žiaka vzdelávaného formou individuálnej integrácie.
-          Objasnenie vybraných oblastí správy z diagnostického vyšetrenia.
-          Edukačné programy pre žiakov so ŠVVP.
-          Praktické odporúčania k procesu integrácie.
 
Odborní zamestnanci centra Vám budú k dispozícii na zodpovedanie otázok týkajúcich sa edukácie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Pre prihlásenie na metodický deň vyplňte prosím online prihlášku na: https://goo.gl/kwttrz
 
 
Tešíme sa na stretnutie.
________________________________________________________________________________________________________________________
15. 2. 2017

24. 10. 2017

Vážená pani riaditeľka,
Vážený pán riaditeľ,
Vážení výchovní poradcovia,
 
v mene pani riaditeľky PhDr. Ľubice Glombovej Vás pozývame na stretnutie s diskusiou na tému:
 
„Vzdelávanie detí a žiakov s mentálnym postihnutím formou individuálnej integrácie“
 
Dňa:                      2. februára 2017
Čas:                       9:00 hod
Miesto:                Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo
Miestnosť:          Multimediálna učebňa, 2. poschodie č. dverí 47
 
Požiadavka na túto akciu vyšla z radov výchovných poradcov a riaditeľov niektorých škôl a chceli by sme ním prispieť k jednotnosti vzdelávania týchto detí a žiakov a vytvoriť priestor pre výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe. Zároveň je to priestor pre diskusiu nad problémovými oblasťami ich vzdelávania.
 
Pre prihlásenie na stretnutie vyplňte prosím online formulár na:
goo.gl/MrbmTX
 
 
Tešíme sa na stretnutie.
________________________________________________________________________________________________________________________
25. 10. 2016


Milé kolegyne, kolegovia,

v tomto školskom roku plánujeme 

stretnutie špeciálnych pedagógov a psychológov pracujúcich v oblasti raného poradenstva, včasnej intervencie a terénneho poradenstva. 
Chceli by sme vytvoriť tradíciu neformálneho stretávania sa, výmeny skúseností a spoločného riešenia ťažkostí, ktoré tieto služby so sebou prinášajú. 
Zároveň by sme chceli vytvoriť priestor pre zoznámenie sa odborníkov jednotlivých oblastí.

V prípade záujmu Vás prosíme o vyplnenie krátkeho dotazníka:

DOTAZNÍK

Tešíme sa na reakcie!

S pozdravom 
kolektív CŠPP Námestovo

________________________________________________________________________________________________________________________
24. 10. 2016


OZNAM

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, M. Urbana 160/45, Námestovo


oznamuje, že rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 1729/2016-KV bol schválený program kontinuálneho vzdelávania

"Úloha asistenta učiteľa v triede, kde sú vzdelávané deti a žiaci s postihnutím alebo vývinovými poruchami"


Program je poskytovaný podkategórii pedagogických zamestnancov - asistentom učiteľa.
Podrobný obsah programu
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
16. 5. 2016

POZVÁNKA

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva Námestovo pozýva všetkých 
špeciálnych pedagógov a školských špeciálnych pedagógov
z okresov Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín na metodické stretnutie s názvom:

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV
SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI,ktoré sa uskutoční:
Dňa:                2. júna 2016
Čas:                12:00 hod
Miesto:            Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo

Miestnosť:       Multimediálna učebňa, 2. poschodie č. dverí 47


________________________________________________________________________________________________________________________
18. 2. 2016
OZNAM

Milé kolegyne, kolegovia, 
zo základných a špeciálnych základných škôl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypísalo výzvu na predkladanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov na

„Odstránenie stavebných bariér v základných školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2016“

Podpora je zameraná na zabezpečenie odstránenia stavebných bariér v základných školách regionálneho školstva, v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným postihnutím, s cieľom úspešného a efektívneho vzdelávania týchto žiakov.

Je možné žiadať o finančný príspevok v max. sume 20 000€.

Čo je dosť peňazí na vybudovanie plošín, sprístupnenie učební, iných priestorov a pod.

Využite príležitosť získať peniaze na zlepšenie podmienok vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením!

Keďže naše centrum má skúsenosti s písaním rozvojových a iných projektov a v minulých rokoch sme boli úspešní vo viacerých výzvach (viď.http://csppno.sk/projekty.html), radi poskytneme konzultácie pre ZŠ v okresoch DK, NO a TS.

Viac k výzve na: http://www.minedu.sk/data/att/9480.pdf

Pre viac aktuálnych informácií nás sledujte na facebooku: https://goo.gl/iOqiZk
________________________________________________________________________________________________________________________
13. 10. 2015

POZVÁNKA

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva Námestovo pozýva všetkých 
školských špeciálnych pedagógov a učiteľov vyučujúcich žiakov s mentálnym postihnutím  
ZŠ v okresoch Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín na  stretnutie, ktoré sa uskutoční:

Dňa:                22. októbra 2015
Čas:                12:00 hod
Miesto:            Námestovo, M. Urbana 160/45¸ Spojená škola internátna
Miestnosť:       Multimediálna učebňa, 2. poschodie č. dverí 47

Plánovaný program:

 1. Návrh na vzdelávanie žiaka so ŠVVP v MŠ, ZŠ, SŠ, ŠŠ
 2. Psychické osobitosti žiaka s mentálnym postihnutím
 3. Vplyv mentálneho postihnutia na vyučovací proces na konkrétnych vyučovacích predmetoch
 4. Edukácia žiakov s mentálnym postihnutím
-          organizácia vyučovacieho procesu,
-          obsah edukácie,
-          metódy a zásady edukácie,
-          hodnotenie žiakov.
 

 1. IVP pre žiaka s mentálnym postihnutím
 2. Diskusia

 

PRIHLÁŠKA

________________________________________________________________________________________________________________________
7. 10. 2015

Zaujímavá stránka o ochrane detí pred násilím

www.detstvobeznasilia.gov.sk

________________________________________________________________________________________________________________________
16. 6. 2015________________________________________________________________________________________________________________________
27. 5. 2015

POZVÁNKA
CŠPP Námestovo pozýva všetkých  školských špeciálnych pedagógov,
pôsobiacich v MŠ,  ZŠ, SŠ v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín
vítaní sú aj výchovní poradcovia
(najmä tí, ktorí nemajú  v škole školských špeciálnych pedagógov)
 
na tretie metodické stretnutie v školskom roku 2014/2015, ktoré sa uskutoční:

Dňa:                3. júna 2015

Čas:                9:00 hod
Miesto:            Námestovo, M. Urbana 160/45¸ Spojená škola internátna
Miestnosť:       Multimediálna učebňa, 2. poschodie

 

Plánovaný program:

 1. Privítanie účastníkov a otvorenie metodického dňa
 2. Nové poznatky z oblasti autizmu (Z konferencie: Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu v interdisciplinárnych zrkadlách)
 3. Otvorená diskusia a záver
 4. Individuálne konzultácie s pracovníkmi CŠPP prebiehajúce počas celého dňa do 15:00 hod.
Ak máte záujem zúčastniť sa vyplňte prosím nasledujúci krátky formulár:

 PRIHLÁŠKA

__________________________________________________________________________________________________________

4.5. 2015

Prezentáciu z porady riaditeľov konanej v Novoti,
 dňa 29. 4. 2015 nájdete


_______________________________________________________________________________________
18. 4. 2015

Fotogaléria z workshopu Efektívna komunikácia v škole a doma
(PhDr. Nora Gavendová)


_______________________________________________________________________________________
11. 2. 2014
Témy metodických stretnutí

Aby naše metodické stretnutia boli vytvárané, tak aby čo najviac reflektovali Vaše požiadavky smerom k vzdelávaniu detí a žiakov so ŠVVP, pripravili sme pre Vás okruhy, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Našim cieľom je "šiť metodické stretnutia na mieru."

Vybrané okruhy so zameraním na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

-         Úlohy, kompetencie asistenta pedagóga pri jednotlivých  zdravotných znevýhodneniach

-         Kariérové poradenstvo u žiakov so ŠVVP

-         Vývinové poruchy učenia na 1. stupni ZŠ -  prejavy a ich riešenie, špecifiká edukácie, následky nerešpektovania poruchy


-         Vývinové poruchy učenia na 2. stupni ZŠ -  prejavy a ich riešenie, špecifiká edukácie, následky nerešpektovania poruchy


-         Výučba jazykov  u žiakov s  VPU


-         Objasnenie vplyvu poruchy ADHD na vyučovací proces a možnosti riešenia


-         Pozornosť dieťaťa, žiaka so ŠVVP a možnosti jej ovplyvnenia


-         Hodnotenie a žiaci so zdravotným znevýhodnením


-         Dieťa, žiak s autizmom, poruchou autistického spektra v škole 


-         Grafomotorické zručnosti: vývin, prekážky, dôsledky, stimulácia   


-         Možnosti stimulácie dieťaťa s narušenou komunikačnou schopnosťou v MŠ


-         Dieťa so ŠVVP v MŠ (senzorické a mentálne postihnutia)


-         Pripravenosť dieťaťa so zdravotným znevýhodnením na plnenie si školských povinností


-         Prevencia porúch učenia v MŠ


-         Muzikodeň v MŠ


Prosíme Vás o vyplnenie krátkeho dotazníka, v ktorom označíte preferované témy

TU
______________________________________________________________________________________
23. 1. 2015
POZVÁNKA
CŠPP Námestovo pozýva všetkých  školských špeciálnych pedagógov,
pôsobiacich v MŠ,  ZŠ, SŠ v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín
vítaní sú aj výchovní poradcovia
(najmä tí, ktorí nemajú  v škole školských špeciálnych pedagógov)
 
na druhé metodické stretnutie v školskom roku 2014/2015, ktoré sa uskutoční:
 
Dňa:                4. februára 2015
Čas:                9:00 hod
Miesto:            Námestovo, M. Urbana 160/40¸ Spojená škola internátna
Miestnosť:       Multimediálna učebňa, 2. poschodie

 

Plánovaný program:

 1. Novinky v poskytovaných službách CŠPP Námestovo
 2. Aktuálne problémy pri  vzdelávaní žiakov so ŠVVP: prechod dieťaťa so ŠVVP na strednú školu, Testovanie-9
 3. Otvorená diskusia
 4. Záver
 5. Individuálne konzultácie s pracovníkmi CŠPP
Ak máte záujem zúčastniť sa vyplňte prosím nasledujúci krátky formulár:

 PRIHLÁŠKA

______________________________________________________________________________________

21 10. 2014
POZVÁNKA
CŠPP Námestovo pozýva všetkých  školských špeciálnych pedagógov,
pôsobiacich v MŠ,  ZŠ, SŠ v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín
vítaní sú aj výchovní poradcovia
(najmä tí, ktorí nemajú  v škole školských špeciálnych pedagógov)
 
na prvé metodické stretnutie v školskom roku 2014/2015, ktoré sa uskutoční:
 
Dňa:                29. októbra 2014
Čas:                11:00 hod
Miesto:            Námestovo, M. Urbana 160/40¸ Spojená škola internátna
Miestnosť:       Multimediálna učebňa, 2. poschodie

 

Plánovaný program:

 1. Predstavenie plánu CŠPP Námestovo na školský rok 2014/2015
 2. Aktuálne problémy pri  vzdelávaní žiakov so ŠVVP: povinná dokumentácia, IVP, Úprava učebných osnov a plánov
 3. Otvorená diskusia
 4. Záver
 5. Individuálne konzultácie s pracovníkmi CŠPP

 

22. 9. 2014
Okrený úrad Žilina, odbor školstva,
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, M. Urbana 160/45 Námestovo,
v spolupráci so Školskými úradmi Bobrov, Tvrdošín a Trstená

organizuje

Poradu riaditeľov materských a základných škôl okresov Námestovo a Tvrdošín,
riaditeľov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Žilina,

ktorá sa uskutoční dňa

24. septembra 2014 o 9:00 hod.

v Aule Gymnázia Antona Bernoláka

POZVÁNKA a PROGRAM
______________________________________________________________________________________________________________________
1. 6. 2014
POZVÁNKA
na metodické stretnutie na tému:

Spolupráca rodiny, školy a poskytovateľov sociálnych služieb
pre žiakov s viacnásobným postihnutím


dňa 6. júna 2014 o 9:00 hod. v priestoroch Spojenej školy internátnej (multimediálnej učebni)

Stretnutie je určené rodičom, učiteľom a všetkým, ktorí majú o tému záujem.

Dozviete sa o možnostiach vzdelávania žiakov s viacnásobným postihnutím,
o peňažných a kompenzačných príspevkoch, ako aj o zariadeniach sociálnych služeb v regióne.

Tešíme sa na Vás!