PORADENSKÉ SLUŽBY V CENTRE ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA NÁMESTOVO

 

Všetky naše služby sú vykonávané kvalifikovanými odborníkmi so skúsenosťami, s využitím rokmi osvedčených metód, pomôcok a techník, ako aj  nových informačno-komunikačných technológií.

Všetky služby poskytujeme bezplatne.

Aktuálny leták na stiahnutie a voľnú distribúciu: 1 2 

NAŠE PRIESTORY

 

ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ STAROSTLIVOSŤ O KLIENTOV S AUTIZMOM
Zabezpečujeme:
·         posúdenie prítomnosti prejavov správania pri poruchách autistického spektra,
·         vypracovanie podkladov pre komplexnú  diagnostiku porúch autistického spektra,
·         stanovenie úrovne psychomotorického a sociálneho vývinu na podklade  psychoedukačného  profilu, 
·      intervencie zamerané na vývinovú úroveň dieťaťa a funkčné oblasti: napodobňovania, vnímania, jemnej i hrubej motoriky, koordinácie pohybov, poznávacie a verbálne schopnosti, sebaobsluhu a sociálne zručnosti. 
·         pomoc  pri pochopení  problémov   detí s autizmom alebo ďalšou pervazívnou poruchou, námety práce  ako  pracovať  s nimi v domácom prostredí  a pomôcť im začleniť sa.
·         poradenstvo pri výbere formy vzdelávania a vhodnej školy pre dieťa s autizmom,
·         stimulačné programy / Štruktúrované učenie, Alternatívna komunikácia, Globálne čítanie a pod./
·         pomoc učiteľom pri vzdelávaní žiakov s autizmom v bežných školách, na základe diagnózy vám pomôžeme vypracovať  individuálny vzdelávací plán, pomôžeme  pochopiť problémy týchto žiakov, ich silné stránky, na ktorých treba budovať  a ako k nim pristupovať.
·          pomoc s riešením problémov pri začleňovaní sa detí s autizmom alebo ďalšou pervazívnou vývinovou poruchou  do materských a základných škôl,
·         spoluprácu  so špecializovanými pracoviskami,
·         kariérové poradenstvo – pomoc s výberom vhodnej strednej školy a budúceho povolania.  
 
 
LOGOPEDICKÁ STAROSTLIVOSŤ
Zabezpečujeme:
·         diagnostiku rečového vývinu – určenie aktuálnej úrovne komunikačných schopností,
·         terapia dyslálie – odstraňovanie poškodených hlások v rečovom prejave,
·         podnecovanie oneskoreného vývinu reči a terapeutické intervencie,
·         stimulujúce cvičenia pri vývinovej dysfázii – rozvoj aktívnej slovnej zásoby,
·         terapia plynulosti reči pri zajakavosti,
·         poradenstvo v domácej stimulácii dieťaťa rodičmi – naučíme Vás základy vhodných cvičení a techník pre rozvoj reči Vášho dieťaťa.
   
 
ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ STAROSTLIVOSŤ O DETI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM
Zabezpečujeme:
·         diagnostiku a rediagnostiku detí s mentálnym postihnutím, so zameraním na určenie ich silných a slabých stránok a možného ďalšieho rozvoja,
·         intervencie pre deti s mentálnym postihnutím zamerané na rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky, sebaobsluhy, senzomotoriku, grafomotoriku, vizuomotoriku, časovo-priestorovú orientáciu, zmyslové vnímanie, poznávacie procesy, sociálnu komunikáciu a správanie,
·         tvorbu stimulačných programov pre deti s mentálnym postihnutím, ktoré sú cielene vytvorené pre ich komplexný rozvoj,
·         pomoc pri začleňovaní detí s mentálnym postihnutím do materských a základných škôl,
·         pomoc učiteľom pri tvorbe individuálnych vzdelávacích programov aj pri samotnom vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím v bežných školách,
·         poradenstvo v profesijnej orientácií
·         poradenskú činnosť pre rodičov,
·         odborné, metodické vedenie školských špeciálnych pedagógov
·         konzultačná činnosť pedagógom.
 
 
PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY
Zabezpečujeme:
·         Diagnostiku schopností.
·         Diagnostiku osobnosti, emočného prežívania a jeho patológii (hlbšie poznanie samého seba, rozšírenie doterajšieho pohľadu na seba, objavenie nových zručností, vlastností, skrytých  zdrojov a možností. Napomáhanie v sebapoznávaní a sebarozvoji).
·         Diagnostiku špecifických schopností (zrakového i sluchového vnímania, myslenia, pamäti, pozornosti, psychomotorického tempa a pod.).
·         Diagnostickú činnosť v otázkach profesijnej orientácie, vhodne zvolenej voľbe povolania.
·         Diagnostiku spôsobilosti na plnenie povinnej školskej dochádzky.
·         Diagnostiku vývinových období (informácie o zmenách v jednotlivých obdobiach vývinu klienta. Znalosť základných míľnikov pomáha vyhnúť sa prehnaným očakávaniam).
·         Diagnostiku fyziologických funkcií, stresového profilu a mentálnych stavov pomocou prístrojovej metódy biofeedbacku a neurofeedbacku.
·         Navrhovanie optimálneho spôsobu vzdelávania a formy edukácie v súlade s legislatívou.
·         Vedenie rodičov  pri práci s klientom, edukácia o zistených skutočnostiach a nápravách.
·         Edukáciu klientov a sprevádzanie pri implementácii nadobudnutých zručností.
·         Poradenskú a konzultačnú činnosť pre pedagógov, školských špeciálnych pedagógov a vedenie škôl o postupoch pri zabezpečení školského začlenenia a potrebných individuálnych prístupov k deťom a žiakom v MŠ, ZŠ, OU, SOŠ a gymnáziách.
·         Psychologické intervencie a korekcie vzhľadom na individuálne potreby klientov.
·         Terapeutickú činnosť individuálnu a rodinnú pomocou postupov Satir terapie, metódy KBT, terapiu na prístrojovej metóde biofeedback a neurofeedback.
·         Rané poradenstvo
.      Krízové intervencie pri riešení ťažkých a nečakaných životných tráum i zmien.
 
RANÉ PORADENSTVO
Zabezpečujeme:
·         diagnostiku psychomotorického a sociálneho vývinu – určenie aktuálnej úrovne pohybových, duševných a sociálnych schopností a zručností,
·         podnecovanie oneskoreného vývinu a terapeutické intervencie – stimulácia tých oblastí, ktoré boli posúdené ako oslabené alebo oneskorené. 
·         poradenstvo v domácej stimulácii dieťaťa rodičmi – naučíme Vás základy poskytovania vhodných podnetov pre rozvoj Vášho dieťaťa,
·         poradenstvo v zložitých výchovných situáciách,
·         krízovú intervenciu – poradíme Vám ako zvládať zložitú životnú situáciu,
·         zapožičiavanie pomôcok a materiálov pre rozvoj dieťaťa,
·         sprostredkovanie špecializovaného poradenstva.
 
 
 
ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ STAROSTLIVOSŤ O KLIENTOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM
Zabezpečujeme:
·         diagnostiku funkčného sluchu využívaného v bežnej komunikácii, ako aj vývinu reči
·         vypracovanie a využívanie stimulačných programov
·         rozvíjanie hovorenej reči, slovnej zásoby, celkovej komunikácie
·         pomoc učiteľom pri vzdelávaní žiakov so sluchovým postihnutím v bežných školách
·         pomoc s riešením problémov pri začleňovaní sa detí so sluchovým postihnutím do materských a základných,stredných škôl
·         spoluprácu so špecializovanými pracoviskami: Fakultná nemocnica Bratislava - Foniatrické oddelenie, Foniatrická ambulancia - Banská Bystrica
·         kariérové poradenstvo – pomoc s výberom vhodnej strednej školy a budúceho povolania.  
·         informácie o kompenzačných pomôckach
 
ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ STAROSTLIVOSŤ O KLIENTOV S TELESNÝM POSTIHNUTÍM
Zabezpečujeme:
·         diagnostiku psychomotorického a sociálneho vývinu – určenie aktuálnej úrovne pohybových, duševných a sociálnych schopností a zručností,
·         ergoterapeutické cvičenia - cieľom týchto cvičení je uvoľnenie kĺbov zápästia, ruky a ramien, zlepšenie úchopu pri manipulácii s rôznymi predmetmi, zdokonaľovanie činností so zdravou i postihnutou končatinou. Cvičenia sa vykonávajú hravou a zábavnou formou, v príjemnom prostredí, ako je napr. aj snoezelen miestnosť,
·         rozvíjanie hrubej motoriky a sebaobslužných zručností - pohybová aktivita, ovládanie a držanie tela, orientácia v priestore,  samostatnosť pri obliekaní, stolovaní, hygiene,
·         grafomotorické cvičenia - rozvíjať grafomotorické schopnosti je dôležité už v predškolskom veku, pretože sa tieto schopnosti neskôr stanú základom pre získavanie zručností, ako je  písanie a čítanie,
·         alternatívne formy čítania a písania u klientov s telesným postihnutím,
·         rozvíjanie rečových schopností v úzkej spolupráci s logopédmi nášho centra -  využívame dychové cvičenia, hudobno-dramatické činnosti,
·         poradenstvo v kompenzačných, rehabilitačných a ortopedických pomôckach, vrátane špeciálnych spôsobov ovládania počítača, nácvik a priame zapožičanie jednotlivých špeciálnych pomôcok,
·         kariérové poradenstvo – pomoc s výberom vhodnej strednej školy a budúceho povolania.  
 

ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ STAROSTLIVOSŤ O KLIENTOV SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM
Zabezpečujeme:
·         diagnostiku funkčného zraku pre deti od raného veku / od narodenia / až po žiakov do ukončenia prípravy na povolenie,
·         vyšetrenie zrakových funkcií – zistiť mieru využitia zachovalého zraku pre bežný život, zistenie podmienok, za akých dieťa/žiak najlepšie vidí, aká mu vyhovuje veľkosť, vzdialenosť, farby,
·         vypracovanie stimulačných programov na rozvíjanie zrakových funkcií,
·         nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu
·         odporúčanie kompenzačných pomôcok
·         pomoc učiteľom pri vzdelávaní žiakov so zrakovým postihnutím v bežných materských, základných a stredných školách,
·         spolupracujeme so špecializovanými pracoviskami: Zdrojové CŠPP v Levoči, Nezisková organizácia pre zrakovo postihnutých,  Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami, oftalmológmi, psychológmi
·         kariérové poradenstvo – pomoc s výberom vhodnej strednej školy a budúceho povolania.  
 

 

ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ STAROSTLIVOSŤ O KLIENTOV S VÝVINOVÝMI PORUCHAMI UČENIA A VÝVINOVÝMI PORUCHAMI AKTIVITY A POZORNOSTI
 
Zabezpečujeme:

Depistáž.
Prevenciu VPU pre deti predškolského a školského veku:
.    Preventívne programy zamerané na prevenciu porúch učenia pre deti v MŠ a ZŠ (u detí, ktoré sú v starostlivosti nášho logopéda alebo s diagnostikovaným ADHD)
.    Stimulačné programy pre deti a žiakov v MŠ, ZŠ 
Diagnostiku VPU a špeciálnopedagogickú diagnostiku ADHD u detí predškolského, školského veku a adolescentov
Následnú starostlivosť o deti a žiakov, ktorá vyplýva z dôkladnej diagnostiky:
.    rozvoj motoriky: hrubej, jemnej, grafomotoriky, vizuomotoriky
.    rozvoj orientácie: v priestore, na ploche, pravo-ľavej orientácie –na sebe, na druhom, orientácia na tele, schéma tela, v čase
.    rozvoj celkového  vnímania, poznávania: zrakového, sluchového, hmatového, priestorového
.    rozvoj základných funkcií myslenia a učenia: rozvoj pozornosti, pamäte,  úsudku, logiky, sekvencie
.    rozvoj špecifických matematických schopností
.    rozvoj čítania, písania, pravopisu
Terapiu

.    biofeedback
.    Inštrumentálne obohacovanie FIE
.    Metódou Dr. B. Sindelar
Poradensko-konzultačnú činnosť:
Kariérové poradenstvo – pomoc s výberom vhodnej strednej školy a budúceho povolania.  
 

 

 

FYZIOTERAPEUTICKÉ SLUŽBY
Zabezpečujeme:
Zostavenie individuálneho rehabilitačného plánu a programu, ktorý následne aplikujeme (rozvoj hrubej , jemnej motoriky,  posturálnych činností-sed, stoj, chôdza, sebaobslužné a sebestačné činnosti, osvojenie správnych pohybových návykov pomocou rôznych pomôcok , preventívne opatrenia na odvrátenie funkčných a štrukturálnych porúch, zmienenie dopadu telesného postihnutia na celkový pohybový vývin)
Poradensko-konzultačnú činnosť
Terapiu
o    fyzioterapia
o    hydroterapia
o    termoterapia